มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมีนางณัชชา สิทธิไพศาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน