มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร ซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 5 วัน (ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธ.ค. 2565) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นและสรุปบทเรียน ในการนี้ นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน