มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร Key Cover (ระยะสั้น 5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 2 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตร Key Cover” ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ที่ครอบพวงกุญแจรูปสัตว์ต่างๆ รูปเสื้อ และรูปแบบตามไอเดียจินตนาการสร้างสรรค์ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน