มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรตำยำ By 072 รุ่นที่ 2 หลักสูตร Beauty Plus สวยง่ายใน 5 วัน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ EcoPrint และหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน