มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จจาการฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และ นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตรให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ของกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบระมาณ 2565 “หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน พร้อมด้วยผู้นำท้องถื่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจันทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย หัวหน้าโครงการหลวงวัดจันทร์ และหัวหน้าเขตราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ อาคารคริสตจักรบ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่