ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณิชชยากานต์ จิรัชยากรพิสิช
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
นางมณีรัตน์ ปัญญากาศ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์สม มาแซ
นักพัฒนาสังคม
นางนงภรณ์ สายทอง
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3
นายคมศักดิ์ พัฒนาศรีโรจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางวราภรณ์ ปัญญาพรหม
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางมัทนา พิงคะสัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางอภิญญา ปัญศรีสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายประกาสิทธิ์ เครือหงษ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
นางสาวนารีวรรณ ศรีดอยดิน
พนักงานบริการ
นางสาวขนิษฐา จันทิวงค์
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางสาววันเพ็ญ ธารสุขวิมาน
ผู้ประกอบอาหาร
นายบุญเลิศ วรรณหลวง
คนสวน
นางพรศรี สุวรรณนวล
แม่บ้าน
นางสาวมรัชนก เสนาะ
แม่บ้าน