ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นกลไกทางสังคม ในทุกพื้นที่ ทั้งบ้าน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่น ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน แผนขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) เพื่อการทำงานด้านครอบครัวในทุกมิติ ทุกลักษณะที่มีความสอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ