ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ร่วมต้อนรับท่านปลัดพม. ตรวจเยี่ยมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พม. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมกรม สค. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พม. ด้านสตรีและครอบครัว พร้อมให้กำลังใจบุคลากร สค. ในการดำเนินงาน โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับชมการมอบนโยบายท่านปลัด พม. ผ่านระบบ Zoom Meeting ถ่ายทอดมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน