ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) พัฒนายกระดับ ปรับเปลี่ยนทักษะให้ได้มาตรฐาน สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติ อินทรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ และผู้บริหาร บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ (จำนวน 3 รุ่น) มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย โดยมีนางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน (กล่าวต้อนรับ) คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (กล่าวแสดงความยินดี)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยนางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กล่าวรายงาน) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติ อินทรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว พร้อมด้วยนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการแผนกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมตึกราตรี

ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในแต่ละหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโรตีชาชัก&ขนมทานเล่น (3 วัน) หลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพ (1 เดือน) หลักสูตรตัดเย็บและสร้างPattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น (1 เดือน) หลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (1 เดือน) หลักสูตรทำเล็บเจล (5 วัน) หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) รุ่นที่ 3 (1 เดือน) และชมผลงาน ผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มอาชีพ 4 จังหวัดภาคเหนือ ห้องแสดงผลิตภัณฑ์ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน