ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สู่การปฏิบัติ”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สู่การปฏิบัติ” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการสานพลัง “พม. หนึ่งเดียว” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการสังกัดกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 600 คน ณ ห้องประชุม Richmond Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

“สค. มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สค. ผู้บริหารระดับกอง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการรับมอบนโยบาย สู่การปฏิบัติดังกล่าว ณ ห้อง Amber 2 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

“ผู้ตรวจราชการฯ ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปี 2567” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือประเด็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ และข้อเสนอแนะ สรุปบทเรียนและคุณค่างานสะท้อนการพัฒนาสู่ พม.หนึ่งเดียว ณ ห้องประชุม Richmond Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี