ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติงานประเพณี “แสดงความกตัญญู ตอบแทนคุณผู้อาวุโส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ตามวัฒนธรรมอ่าข่า” (Khmqxeevq Khmqmir Aqpoeq – ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อ่าโผ่ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายธนสุนทร สว่างสาลี) เข้าร่วมเป็นเกียรติงานประเพณี “แสดงความกตัญญู ตอบแทนคุณผู้อาวุโส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ตามวัฒนธรรมอ่าข่า” (Khmqxeevq Khmqmir Aqpoeq – ขึ่มสึ ขึ่มมี้ อ่าโผ่ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสืบสาน และเผยแพร่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพันธุ์อ่าข่า อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและบูรณาการงานร่วมกับเครือข่ายชาติพันธุ์ และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีนายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพม. ในระดับพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่