ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ วางแผนโครงการ / กิจกรรม ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในระดับพื้นที่จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความคิดเห็นเพื่อวางแผนการดำเนินร่วมกันในภาพรวม โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สค. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี