ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 รายงานสถานการณ์ครอบครัว และพิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย โดยมี นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่