ปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) “หลักสูตรอาหารว่างรุ่นที่ 2”

ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานการปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างรุ่นที่ 2” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูโรตีปักษ์ใต้ มะตะบะไก่ ขนมดอกจอก และกล้วยแขกทอด ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 2