ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงาน พม. One Home ในพื้นที่จังหวัดลำพูน


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อให้หน่วยงาน พม. One Home ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน