ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานการเก็บข้อมูล “สมุดพกครอบครัว” (ไตรมาสที่ 3 – 4) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจปัญหา สามารถวางแผนช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานการเก็บข้อมูล “สมุดพกครอบครัว” (ไตรมาสที่ 3 – 4) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจปัญหา สามารถวางแผนช่วยเหลือในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง สร้างเครือข่ายอพม.เข้มแข็ง ประจำตำบล หมู่บ้าน บูรณางานร่วมกับอปท.ท้องถิ่น เพื่อบริการประชาชน และสามารถจัดทำเป็นระบฐานบข้อมูล บันทึกข้อมูลครัวเรือนได้อย่างละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมใช้ประกอบเพื่อพิจารณาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุม ศปก. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน