ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการสอนทั้งภาคทฤษี-ภาคปฏิบัติ และเยี่ยมชมสถานที่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่งโมง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ พฤกษาพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลลำพูน และนางศรีไพร โปทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตร, แผนการสอนทั้งภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ, การวัดผลประเมินผลและ ได้เยี่ยมชมสถานที่จัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง รุ่นที่1/2565 (70 ชั่วโมง)” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน