ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรจัดการฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรจัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน