ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน