ประชุมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ครั้งที่ 2 โดย ศสค.ลำพูน

วันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ครั้งที่ 2 โดย ศสค.ลำพูน เพื่อประเมินความพร้อมของทุกมาตรฐานที่ 1 – 5 ตัวชี้วัดต่างๆ และเอกสารอ้างอิงประกอบมาตรฐานให้ประจักษ์หลักฐานชัดเจน ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน