ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (ฝึกอาชีพในชุมชน) และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (ฝึกอาชีพในชุมชน) จำนวน 4 กลุ่ม และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จำนวน 34 ราย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน