ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดลำพูน


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (ฝ่ายเลขา) เพื่อจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดฝึกอบรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร (ห้องมหันตยศ) ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน