ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้มาเรียนฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน จำนวน 10 ราย (รายละ 2,000 บาท) แบ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 5 ราย, ผู้ที่ถูกเลิกจ้างว่างงาน 5 ราย โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน