ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่4/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางพัฒนา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 4/2565 เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามข้อมูลTP Map จำนวน 154 ราย (รายละ 2,000 บาท) กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย (รายละ 2,000 บาท) และแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 5 ราย (รายละ 2,000 บาท) โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน