ประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 เมษายน 2565 ข้าราชการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน