ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) กำหนดรายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
?หลักสูตรตำยำ By 072 รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 5 วัน)
?หลักสูตรBeauty Plus สวยง่ายใน 5 วัน รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 5 วัน)
?หลักสูตรการทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco Print (ระยะสั้น 5 วัน)
?หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน (ระยะสั้น 5 วัน)
?หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 20 วัน)
?กำหนดรายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
?พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ – รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ- เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน) – วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) – เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 ??ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” กรอกข้อมูลการรับวัคซีน และข้อมูลการเดินทาง Time line ใน 14 วัน ก่อนวันเข้าศูนย์ฯ วันแรก ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9