ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) (5 วัน และ 10 วัน)

??ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(ระยะสั้น 5 วัน ) จันทร์ – ศุกร์
?หลักสูตร Key Cover (พวงกุญแจจากงานผ้า)
(ระยะสั้น 10 วัน) จันทร์ – ศุกร์
?หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ รุ่น 2
?หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้น รุ่น 4
?กำหนดรายงานตัววันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
?พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19
??ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วัน
ลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9