ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site)

??ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์
?หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้
?หลักสูตรอาหารตำรับเชฟไทย by พม.
?กำหนดรายงานตัววันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
?พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
4.เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19
??ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วัน ลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9