ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรขนมไทนออเจ้าชาววัง

??ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์

(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์

?หลักสูตรขนมไทนออเจ้าชาววัง

?กำหนดรายงานตัววันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

?พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

– เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)

– วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)

– เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19

??ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วัน

ลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9