ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://drive.google.com/file/d/1O3LBWJBikTNonBJW_Rw5_jngS2vY93eT/view?usp=sharing