ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน – หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ – หลักสูตร ตำ ยำ by 072 – หลักสูตร ทำเล็บเจล (color art nails)

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายชื่อ ดังนี์
(หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน : 120ชั่วโมง)

 • หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ
  (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน : 30 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร ตำ ยำ by 072
  (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน : 60 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร ทำเล็บเจล (color art nails)
  🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.
  📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
 • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)