conference-call--v1 บุคลากร

นางอรียาพร อรุณเนตร
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

   

นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

   

นางสาวชลธิชา นัญชัย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ

   

นางพัฒนา บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

   

นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ