บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ของศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน จัดโดยกลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบการจองห้องประชุม, ระบบการใช้งานเกี่ยวกับแสง สี เสียง สื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องประชุมต่างๆ ทั้งหมด 6 ห้อง เพื่อให้บริการสำหรับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดลำพูน จัดประชุม สัมมนา บรรยายวิชาการ และการจัดประชุมออนไลน์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมจามเทวีชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน