บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาส่วนราชการและการฝึกอบรมออนไลน์ (Webinar) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางมณีรัตน์ ปัญญากาศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาส่วนราชการและการฝึกอบรมออนไลน์ (Webinar) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน (1) การฝึกอบรมออนไลน์ (Webinar) จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ “ทำความรู้กับ Metaverse บนโลกเสมือนจริง” ในวันที่ 2 กันยายน 2565 และหัวข้อ “สร้าง Avatar แบบง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง” ในวันที่ 12 กันยายน 2565 และ (2)การสัมมนาส่วนราชการในรูปแบบการเสวนาในหัวข้อ “Exploring the Knowledge Space for Self-Development in the Next Normal : โลกแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่” ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ซึ่งได้ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน