บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางมณีรัตน์ ปัญญากาศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวคะนึงนิจ วงค์ใย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 โดยมีนางสาวซาร่าห์ บิณเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี