บุคลากรศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร (หลักสูตร Train the Trainers Advance class)

ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ คำคูณเมืองหิรัญ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ นางสาววราภรณ์ ปัญญาพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางสาวกมลชนก สามารถ ครูฝึกอาชีพหลักสูตรเสริมสวยสตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร (หลักสูตร Train the Trainers Advance class) ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารกรม.สค. เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีครูฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ทั้ง 12 แห่ง ซึ่งในครั้งนี้มีครูฝึกอาชีพด้านช่างผม เสริมสวย เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบใบประกาศนีบัตร กล่าวแสดงความยินดี ให้กับครูฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร (หลักสูตร Train the Trainers Advance class) เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสามารนำไปสร้างองค์ความรู้สู่การถ่ายทอดได้อย่างมืออาชีพ ต่อไป