ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กลุ่มไทยองประตูป่า” ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ได้รับมอบหมายจากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มไทยองประตูป่า ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สินค้า ระบบบริหารจัดการกลุ่ม และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นที่รู้จักของลูกค้า หน่วยงานต่างๆ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างมั่นคง ในการนี้นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ และนางธาราพิมพ์ พิงทร ประธานกลุ่ม มอบของที่ระลึกงานปักผ้าลายอัตลักษณ์ลำพูน พร้อมถ่ายภาพเป็นระลึก ณ ที่ทำการกลุ่มไทยองประตูป่า บ้านล่ามช้าง ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน