trust ตราสัญลักษณ์

พระประชาบดี
          พระประชาบดีหมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระ พรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน เป็นมนสาบุตร หมายถึง พระพรหมนึกให้เกิดพระประบดีและบริวาร ซึ่งเป็นฤาษี 7คน หรือสัปตฤาษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์และ สัตว์อื่น ๆ เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่คำนึงผลตอบ แทนแม้แต่น้อย
          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมาย ประจำ กระทรวง เป็นรูปวงกลมลายตรงกลางวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือ แท่น มีลายกนกเป็น ภาพศีรษะฤาษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้อง ล่างมีอักษร” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “
          ฤาษี 7 ตน หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรลุในเครื่องหมายด้วยนั้น มีความหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคง ทางสังคม 7 ประเภท คือ
  1. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  2. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
  3. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
  4. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
  5. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ
  6. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
  7. การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม
          ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 181) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545