จุลสาร072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 114 ประจำเดือน เมษายน 2565 (รูปแบบ E-book)

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”