จุลสาร072 ปีที่ 15 ฉบับที่ 111 ประจำเดือน มกราคม 2565

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”