จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 18 ฉบับที่ 136 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”