จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 17 ฉบับที่ 133 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”