จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”