จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน กันยายน 2565

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”