กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางเจนจิรา ใจคำ
นักพัฒนาสังคม
นางอัมพร เสนางาม
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นายรุจิภาส สุตาวงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางสาววิลาวัลย์ ฝั้นกันทา
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
นายจรัสพงษ์ คำคูณเมือง
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (หลักสูตรตัดผมชาย)
นายพรชัย นันทะปารียอง
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (หลักสูตรการตลาดออนไลน์)
นางสาวกิตติวรา เครือหงษ์
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวกมลชนก สามารถ
ครูฝึกอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี