กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

นางพัฒนา บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์
นักสังคมสงเคราะห์
นางดวงนภา กิติสัก
พนักงานบริการ
นางสาวจรัสศรี เทพทอง
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพลาพร วงศ์วันจันทร์
ผู้ดูแลผู้รับบริการ
นางสาวณัชยา ตันยานะ
ผู้ดูแลผู้รับบริการ