1.กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

กระบวนงานขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว