3.เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม)

กระบวนงานขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม)