LIVE YouTube

LIVE Facebook

ช้อปสินค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยิั่งยืน” ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชีแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี…

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ)

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตำแหน่ง…

ประกาศจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบฯ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)…

VIDEO PRESENT..

ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ…

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (ระยะสั้น 25 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565…

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์แห่งการเรียนรู้ฯ Learning Center

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR…