📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

external-gradient-mobile-gradient-others-rabbit-jes-48VIDEO PRESENT..

news ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…

ศสค.ลำพูน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…